Joomla! Logo

RU PRESS

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักพิมพ์จะทำการปิดปรับปรุงเว็บไซด์ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป และเตรียมพบกับเว็บไซด์ในรูปแบบใหม่ สามารถสอบถามข้อมูลตำราได้ที่ ฝ่ายขาย โทร. 0-2310-8755 FAX.ฝ่ายขาย 02-310-8755-9 ต่อ 1305 - สอบถามยอดตำราคงเหลือ ได้ที่งานขายตำราเรียน โทร. 02-310-8755-59 ต่อ 1306 หรือ E-mail : sale01-press@ru.ac.th , sale02-press@ru.ac.th โดยตรง - สอบถามการจัดส่งทางไปรษณีย์ , ระยะเวลาการส่ง , ค่าจัดส่ง งานไปรษณีย์และอิเลคทรอนิคส์ โทร. 02-3108755-59 ต่อ 1302 หรือ E-mail: sale03-press@ru.ac.th , rupress@ru.ac.th