Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

You are here: Home หนังสือที่มีอยู่ในระบบ กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

หมวดหมู่สินค้า

Print
หนังสือที่มีอยู่ในระบบ arrow กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย

กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
ดูภาพขยาย


กฎหมายแรงงานและประกันสังคม

( Manufacturer )
ราคา: ฿-.45.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

LAW4004[(LW401)(LA404)] 56169 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม

พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2556 จำนวน 5,000 เล่ม สำนักพิมพ์รามคำแหง

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทนำ เกี่ยวกับความหมาย วิวัฒนาการ ลักษณะ ประเภท ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2554, 4 พ.ศ.2553)

บทที่ 1 ขอบเขตการคุ้มครองของกฎหมายแรงงาน

บทที่ 2 นิยามศัพท์

บทที่ 3 บททั่วไปในการคุ้มครองแรงงาน

บทที่ 4 การใช้แรงงานทั่วไป

บทที่ 5 การใช้แรงงานหญิง

บทที่ 6 การใช้แรงงานเด็ก

บทที่ 7 ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด

บทที่ 8 การพักงาน

บทที่ 9 ค่าชดเชย

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537

บทที่ 1 ขอบเขตการบังคับใช้

บทที่ 2 นิยามศัพท์

บทที่ 3 บททั่วไป

บทที่ 4 หลักเกณฑ์การรับและการจ่ายเงินทดแทน

บทที่ 5 กองทุนเงินทดแทน

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518

บทที่ 1 หลักการแรงงานสัมพันธ์

บทที่ 2 ขอบเขตการบังคับใช้

บทที่ 3 นิยามศัพท์

บทที่ 4 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

บทที่ 5 การเรียกร้องและการทำข้อเรียกร้อง.

บทที่ 6 วิธีการระงับข้อพิพาทแรงงาน

บทที่ 7 การคุ้มครองลูกจ้างในการเรียกร้อง

บทที่ 8 การปิดงานและการนัดหยุดงาน

บทที่ 9 การกระทำอันไม่เป็นธรรม  


สินค้าพร้อมจำหน่าย

จัดส่งภายใน:

On Sale.gif


ความคิดเห็นของลูกค้า:

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้านี้
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น