Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

You are here: Home หนังสือที่มีอยู่ในระบบ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

หมวดหมู่สินค้า

Print
หนังสือที่มีอยู่ในระบบ arrow ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมใหม่

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน
ดูภาพขยาย


ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน

( Manufacturer )
ราคา: ฿-.71.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

ECO3906(EC396)    55130  ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน

Economic  History  of The People's  Republic  of  China 

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน  16  บท

บทที่ 1  สาธารณรัฐประชาชนจีน

บทที่ 2  พื้นฐานทางประวัติศาสตร์

บทที่ 3  การฟื้นฟูและบูรณะเศรษฐกิจของประเทศ (1949 - 1952)

บทที่ 4  การแปลงรูปเป็นสังคมนิยม : อุตสาหกรรมและการค้า

บทที่ 5  การแปลงรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการเกษตร

บทที่ 6  การควบคุมการบริโภค

บทที่ 7  นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคประธานเหมา : ช่วงพัฒนาแผนเศรษฐกิจห้าปีฉบับแรก

บทที่ 8  นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคประธานเหมา : ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2 - 4

บทที่ 9  การเกษตรและอุตสาหกรรม

บทที่ 10  นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคหลังประธานเหมา

บทที่ 11  การคลังสาธารณะ

บทที่ 12  การเงินและการธนาคาร

บทที่ 13  การค้าภายในประเทศ

บทที่ 14  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

บทที่ 15  สภาพการดำรงชีพและแรงงาน

บทที่ 16  ประชากรและการจ้างงาน    


สินค้าพร้อมจำหน่าย

จัดส่งภายใน:

On Sale.gif


ความคิดเห็นของลูกค้า:

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้านี้
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น