Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

You are here: Home หนังสือที่มีอยู่ในระบบ เทคนิคการสอน
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

หมวดหมู่สินค้า

Print


เทคนิคการสอน
ดูภาพขยาย


เทคนิคการสอน

( Manufacturer )
ราคา: ฿-.165.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

สารบัญ

คำนำ

บทที่ 1 การจัดการเรียนรู้และการสอนที่มีประสิทธิภาพ

บทที่ 2 ทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม

บทที่ 3 การนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

บทที่ 4 ทัุกษะในการสอน

บทที่ 5 การสอนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง

บทที่ 6 การสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

บทที่ 7 การสอนให้ผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์

บทที่ 8 การเรียนแบบร่วมมือ

บทที่ 9 การสอนให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริง

บทที่ 10 การจัดทำแผนการเรียนรู้

บทที่ 11 การประเมินผลการเรียนรู้

บทที่ 12 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

บรรณานุกรม


สินค้าพร้อมจำหน่าย

จัดส่งภายใน:

OUT.gif


ความคิดเห็นของลูกค้า:

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้านี้
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น