Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

You are here: Home หนังสือที่มีอยู่ในระบบ คำอธิบายเรียงมาตรากฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน,บริษัทและบ
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

หมวดหมู่สินค้า

Print
หนังสือที่มีอยู่ในระบบ arrow คำอธิบายเรียงมาตรากฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน,บริษัทและบ
ปัญหาในกฏหมายแพ่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

คำอธิบายเรียงมาตรากฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน,บริษัทและบ
ดูภาพขยาย


คำอธิบายเรียงมาตรากฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน,บริษัทและบ

( Manufacturer )
ราคา: ฿-.61.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

LA302[(LW310)(LAW3002)] 53356
คำอธิบายเรียงมาตรากฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน,บริษัทและบริษัทมหาชนจำกัด

พิมพ์ครั้งที่ 1(ฉบับปรับปรุงใหม่) พ.ศ.2554 จำนวน 10,000 เล่ม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรที่ 1010 - 1024

หมวด 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์ศัพท์ มาตราที่ 1025

ส่วนที่ 2 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง มาตารที่ 1026 - 1048

ส่วนที่ 3 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก มาตราที่ 1049 - 1045

ส่วนที่ 4 การเลิกและชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ มาตราที่ 1055 - 1063

ส่วนที่ 5 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ มาตราที่ 1064 - 1072

ส่วนที่ 6 การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้ากัน มาตราที่ 1073 - 1076

หมวดที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตราที่ 1077 - 1095

หมวด 4 บริษัทจำกัด

ส่วนที่ 1 สภาพและการตั้งบริษัทจำกัด มาตราที่ 1096 - 1116

ส่วนที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น มาตราที่ 1117 - 1143

ส่วนที่ 3 วิธีจัดการบริษัทจำกัด

1. บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตราที่ 1144 - 1149

2. กรรมการ มาตราที่ 1150 - 1170

3. ประชุมใหญ่ มาตราที่ 1171 - 1199

4. บัญชีงบดุล มาตราที่ 1196 - 1199

5. เงินปันผลและเงินสำรอง มาตราที่ 1200 - 1205

6. สมุดและบัญชี มาตราที่ 1206 - 1207

ส่วนที่ 4 การสอบบัญชี มาตราที่ 1208 - 1214

ส่วนที่ 5 การตรวจ มาตราที่ 1215 -1219

ส่วนที่ 6 การเพิ่มทุนและการลดทุน มาตราที่ 1220 - 1223

กสนลดทุน มาตราที่ 1224 - 1228

ส่วนที่ 7 หุ้นกู้ มาตราที่ 1229 -1235

ส่วนที่ 8 เลิกบริษัทจำกัด มาตราที่ 1236 - 1237

ส่วนที่ 9 การควบบริษัทจำกัดเข้าด้วยกัน มาตราที่ 1238 - 1243

ส่วนที่ 10 หนังสือบอกกล่าว มาตราที่ 1244 - 1245

ส่วนที่ 11 การถอนทะเบียนบริษัทร้าง มาตราที่ 1246

ส่วนที่ 12 การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็น บริษัทจำกัด

หมวด 5 การชำระับัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด มาตราที่ 1247 - 1273

หมวด 6 การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทร้าง มาตราที่ 1273/1 - 1273/4

บริษัทมหาชน หมวดที่ 1 - 17

 


 


สินค้าพร้อมจำหน่าย

จัดส่งภายใน:

On Sale.gif


ความคิดเห็นของลูกค้า:

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้านี้
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น