Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

You are here: Home หนังสือที่มีอยู่ในระบบ
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

หมวดหมู่สินค้า

Print

หนังสือที่มีอยู่ในระบบ feed

หนังสือเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่สำนักพิมพ์วางขาย


เรียงลำดับ:     แสดง #  
ชื่อ รหัสสินค้า ราคา รูปภาพย่อ รายละเอียด    
ทฤษฏีสิถิติ 2 ST412(STA4102) ฿-.67.00 ST412(STA4102) 43305 ทฤษฏีสิถิติ 2 (THEORY OF STATISTICS 2) ผู้แต่ง ผศ.สุมิตรา เรืองพีระกุล รายละเอียดสินค้า
ทฤษฏีสิถิติ 2 ST412(STA4102) 46067 ฿-.75.00 ST412(STA4102) 46067 ทฤษฏีสิถิติ 2 (THEORY OF STATISTICS 2) ผู้แต่ง รศ.มนตรี พิริยะกุล รายละเอียดสินค้า
เทคนิคการสำรวจด้วยกลุ่มตัวอย่าง ST433(STA4303) ฿-.53.00 ST433(STA4303) 43329 เทคนิคการสำรวจด้วยกลุ่มตัวอย่าง (SAMPLE SURVEY TECHNIQUES) ผู้แต่ง รศ.มนตรี พิริยะกุล รายละเอียดสินค้า
คู่มือการควบคุมคุณภาพทางสถิติ ST435(H)[STA4305(H)] ฿-.34.00 ST435(H)[STA4305(H)] 50166 คู่มือการควบคุมคุณภาพทางสถิติ (STATISTICAL QUALITY CONTROL) ผู้แต่ง ผศ.สุมิตรา เรืองพีระกุล รายละเอียดสินค้า
การควบคุมคุณภาพทางสถิติ ST435(STA4305) ฿-.41.00 ST435(STA4305) 51180 การควบคุมคุณภาพทางสถิติ (STATISTICAL QUALITY CONTROL) ผู้แต่ง ผศ.สุมิตรา เรืองพีระกุล รายละเอียดสินค้า
การวิจัยเบื้องต้น ST436(H)[STA4356(H)] ฿-.33.00 ST436(H)[STA4356(H)] 36202 การวิจัยเบื้องต้น (INTRODUCTION TO RESEARCH METHOD) ผู้แต่ง รศ.ระพีพรรณ พิริยะกุล รายละเอียดสินค้า
การวิจัยเบื้องต้น ST436(STA4356) ฿-.41.00 ST436(STA4356) 49188 การวิจัยเบื้องต้น (INTRODUCTION TO RESEARCH METHOD) ผู้แต่ง รศ.ระพีพรรณ พิริยะกุล รายละเอียดสินค้า
การวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปร 1 ST437(H)[STA4307(H)] ฿-.93.00 ST437(H)[STA4307(H)] 48136 การวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปร 1 (MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS I) ผู้แต่ง รศ.ดร.รสสุคนธิ์ หังสพฤกษ์ รายละเอียดสินค้า
การวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปรพหุ 1 ST437(STA4307) ฿-.115.00 ST437(STA4307) 48123 การวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปรพหุ 1 (MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS I) ผู้แต่ง รศ.ดร.รสสุคนธิ์ หังสพฤกษ์ รายละเอียดสินค้า
การวิเคราะห์พหุ 2 ST438(STA4308) ฿-.52.00 ST438(STA4308) 45319 การวิเคราะห์พหุ 2 (MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS 2) ผู้แต่ง รศ.มนตรี วิริยะกุล รายละเอียดสินค้า
หลักสถิติเพื่อการพยากรณ์ ST439(STA4309) ฿-.59.00 ST439(STA4309) 42022 หลักสถิติเพื่อการพยากรณ์ (STATISTICAL FORECASTING METHODS) ผู้แต่ง อาจารย์สุมิตรา เรืองพิริยะกุล รายละเอียดสินค้า
การประกันชีวิต ST452(STA4502) ฿-.19.00 ST452(STA4502) 41135 การประกันชีวิต (LIFE INSURANCE) ผู้แต่ง รศ.ชูศรี พันธุ์ทอง รายละเอียดสินค้า
ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและบทประยุกต์ STA2005(ST205) ฿-.35.00 STA2005(ST205) 55293 ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและบทประยุกต์ (INTRODUCTION TO PROBABILITY AND IT'S APPLICATION) ผู้แต่ง รศ.ชูศรี พันธุ์ทอง รายละเอียดสินค้า
สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ STA2016(ST206) ฿-.46.00 STA2016(ST206) 57003 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ BUSINESS STATISTICS AND QUANTITATIVE ANALYSIS ผู้แต่ง.ผศ.ดร.รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์,อ.มาริสา แก้วสุวรรณ รายละเอียดสินค้า
เวชกรรมไทย4 TD427 ฿-.73.00 TD427 53067 เวชกรรมไทย 4 (THAI MEDICAL TREATMENT 4) ผู้แต่ง. ปุณยนุช อมรดลใจ รายละเอียดสินค้า
ภาษาอังกฤษสำหรับการสอน TE500 ฿-.113.00 51131 TE500 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอน (ENGILSH FOR INSTRUCTION) ผู้แต่ง รศ.รัตนาวดี โชติกพนิช รายละเอียดสินค้า
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาอังกฤษ TE630/730 ฿-.172.00 53326 TE630/730 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาอังกฤษ (ENGLISH CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT) ผู้แต่ง รศ.ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน รายละเอียดสินค้า
สัมมนาแนวโน้มทางภาษาศาสตร์และการสอนภาษาต่างประเทศ TE653/TE753 ฿-.164.00 TE653/753 54365 สัมมนาแนวโน้มทางภาษาศาสตร์และการสอนภาษาต่างประเทศ Seminer in Current Trends in Linguistics and Foreign Language TtEACHING ผู้แต่ง รศ.รสสุคนธ์ พหลเทพ,รศ.ปราณี อมรรัตนศักดิ์ รายละเอียดสินค้า
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย TH101(THA1001) 54351 ฿-.13.00 TH101(THA1001) 54351 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย (STRUCTURE OF THAI AND ITS USAGE)ผู้แต่ง รศ.ประทีป วาทิกทินกร รายละเอียดสินค้า
ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย (ลิลิตพระลอ) TH102(S)[THA1002(S)] ฿-.17.00 TH102(S)[THA1002(S)] 46412 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย (ลิลิตพระลอ) (INTRODUCTION TO THAI LITERATURE LILIT PRALO) ผู้แต่ง กรมศิลปากร รายละเอียดสินค้า
ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย (หลักศิลาจารึก) TH102(S)[THA1002(S)] 46404 ฿-.10.00 TH102(S)[THA1002(S)] 46404 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย (หลักศิลาจารึก) (INTRODUCTION TO THAI LITERATURE) รายละเอียดสินค้า
การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน TH103(THA1003) ฿-.45.00 TH103(THA1003) 54263 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน (PREPARING FOR SPEECH AND WRITING) ผู้แต่ง รศ.ประสิทธิ์ กาพย์กลอน,รศ.ประพันธ์ เรืองณรงค์,ผศ.พ.ท.วิโรจน์ ผดุงสุนทรารักษ์ รายละเอียดสินค้า
การเขียน TH243(THA2101) ฿-.36.00 TH243(THA2101) 53048 การเขียน (WRITING) ผู้แต่ง รศ.บุปผา บุญทิพย์ รายละเอียดสินค้า
วิวัฒนาการหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทย TH245(H)[THA2103(H)] ฿-.30.00 TH245(H)[THA2103(H)] 48280 วิวัฒนาการหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทย (DEVELOPMENT OF THAI TEXTBOOK) ผู้แต่ง ผศ.ทวีศักดิ์ ปื่นทอง รายละเอียดสินค้า
วรรณกรรมศาสนา TH254(THA2203) ฿-.40.00 TH254(THA2203) 51191 วรรณกรรมศาสนา (RELIGIOUS LITERATURE) ผู้แต่ง รศ.ทวีศักดิ์ ญาณประทีป รายละเอียดสินค้า
วรรณคดีวิจารณ์(มหาเวสสันดรชาดก) TH258 (S) ฿-.40.00 31378 TH 258 วรรณคดีวิจารณ์ (มหาเวสสันดรชาดก) (MAHA VESSANTARA JATAKA) ผู้แต่ง ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก รายละเอียดสินค้า
วรรณกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้น TH331(S)[THA3201(S)] ฿-.10.00 TH331(S)[THA3201(S)] 38233 วรรณกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้น (THAI LITERATRUE OF THE BANGKOK PERIOD 1) ผู้แต่ง ศ.คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส รายละเอียดสินค้า
วรรณกรรมรัตนโกสินทร์ 2 TH332(THA3202) ฿-.43.00 TH332(THA3202) 49195 วรรณกรรมรัตนโกสินทร์ 2 ผู้แต่ง รศ.ทิพย์สุเนตร อนัมบุตร รายละเอียดสินค้า
วรรณกรรมนิราศ TH333(THA3203) ฿-.28.00 TH333(THA3203) 49187 วรรณกรรมนิราศ NIRAS ผู้แต่ง รศ.น้อมนิจ วงศ์สุทธิธรรม รายละเอียดสินค้า
สารคดี TH339(THA3207) ฿-.42.00 TH339(THA3207) 48306 สารคดี NON-FICTION ผู้แต่ง รศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ รายละเอียดสินค้า
แสดง #  
ผลลัพธ์ 1681 - 1710 จาก 1806