Toggle

Color Theme

Template Width

Font Size

Results

Cookie color (CSS):

Cookie width (CSS):

Cookie fontsize(CSS):


Use the reload link, to see, if the cookie works!

Reload page !
Logo

Pathway

    การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   


          การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ตระหนักในความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอด ด้วยเชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมอันดีงามจะช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจ ช่วยเสริมคุณค่าให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติต่อไป  
           มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง “สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ” ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับภาระหน้าที่หลักนี้ ได้มีการกำหนดแผนแม่บทการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของทุกหน่วยงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพตลอดปีการศึกษาตลอดมา รวมทั้งเร่งปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้รู้จักคุณค่า รู้จักอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมรดกที่ล้ำค่าของชาติ 
           เท่าที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ  นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
          “ช่วยกันรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ...เท่ากับช่วยรักษาชาติไว้”

   โขนรามคำแหง  

  
          “โขน” ถือได้ว่าเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงและสำคัญของชาติไทยที่พึงจะต้องอนุรักษ์ไว้ ในปี ๒๕๔๖ รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิบการบดี ได้ริเริ่มให้มีการฝึกโขนรามคำแหงขึ้นในมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรมและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและเชิญจากภายนอกมาอำนวยการการฝึกซ้อม น่าภูมิใจยิ่งที่ได้มีนักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ของมหาวิทยาลัย สนใจสมัครฝึกจำนวนกว่า ๗๐๐ คน 
           “โขนรามคำแหง” เปิดแสดงชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช(มกราคม ๒๕๔๗) ต่อมาได้จัดแสดงและได้รับเชิญให้จัดแสดง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          

Top
pet classifieds
Free-counter-plus.com

Overseas Academic Services Center

Top
Top