Toggle

Color Theme

Template Width

Font Size

Results

Cookie color (CSS):

Cookie width (CSS):

Cookie fontsize(CSS):


Use the reload link, to see, if the cookie works!

Reload page !
Logo

Pathway

   ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และขึ้นทะเบียนเรียน ระดับปริญญาโท  

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

          1. กรอกเอกสารการสมัคร 
          2.
ตรวจสอบผลการสมัคร / พิมพ์ใบสมัคร 
          3.
ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ 
          4.
ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้มีสิทธิลงทะเบียน 
          5.
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน     

          หมายเหตุ   ผู้สมัครควรตรวจสอบ e-mail ของผู้สมัครเองอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทาง e-mail address ที่ให้ไว้ในใบสมัคร

          นักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนโดยวิธีโอนเงิน ขอให้ Fax สำเนาใบโอนเงิน ถึง สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ Fax no. 0-2310-8198 
   
          (ผลการชำระเงินจะถูกต้องสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการชำระเงินถูกต้องเท่านั้น)
 

รายงานการสมัคร ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท

จำนวนผู้สมัครทั้งหมด

จำนวนผู้สมัครแยกตามหลักสูตร

กราฟแสดงแสดงสถิติการสมัคร

 

 

Top

แบบฟอร์มต่าง ๆ

ถาม-ตอบ

pet classifieds
Free-counter-plus.com

Overseas Academic Services Center
Master Degree

Top
Top